Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap DQA Pharma International BV, gevestigd te Ellemeet.

 

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap DQA Pharma International BV, gevestigd te Zierikzee.
De tekst is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Middelburg onder nummer 23087494. | Versie: 2020/01 Versie: 2021/01

 

 

 

 1. Algemeen
  1. 1. Deze Verkoopvoorwaarden (“Voorwaarden”) bepalen het aanbieden, verkopen en leveren van alle goederen en/of diensten (hierna samen te noemen: “Product(en)”) van of namens DQA PHARMA INTERNATIONAL BV, Lange Nobelstraat 2a, 4301 HE Zierikzee, Nederland (“DQA”), aan de klant (“Klant”) en gelden voor alle transacties tussen DQA en klant.
  2. 2. Door het contract te sluiten op basis van de Voorwaarden, stemt Klant in met de toepasselijkheid daarvan met betrekking tot alle toekomstige transacties, zelfs als dit niet expliciet staat vermeld.
  3. 3. DQA wijst de toepasselijkheid van alle voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk van de hand. Daarbij vervangen de Voorwaarden alle voorwaarden van eerdere mondelinge en schriftelijke offertes, communicatie, overeenkomsten en verstandhoudingen van de partijen met betrekking tot de verkoop en levering van de Producten en prevaleren boven en vervangen alle voorwaarden van elke bestelling die door Klant geplaatst wordt, evenals alle andere voorwaarden die zijn voorgelegd door Klant. Het nalaten van DQA om bezwaar te maken tegen de voorwaarden van Klant zal in geen geval worden opgevat als een aanvaarding van de voorwaarden van Klant. Noch aanvang van de uitvoering door DQA, noch levering door DQA wordt beschouwd als aanvaarding van de voorwaarden van Klant. Indien de Voorwaarden afwijken van de voorwaarden van Klant, gelden de Voorwaarden en alle daaropvolgende communicatie of handelen door of namens DQA, waaronder, maar niet beperkt tot de bevestiging van een bestelling en levering van Producten, als tegenbod en niet als aanvaarding van de voorwaarden die zijn voorgelegd door Klant. Alle communicatie of gedragingen van de Klant die een overeenkomst bevestigen voor de levering van Producten door DQA, evenals acceptatie door de Klant van een levering van Producten van DQA geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de Voorwaarden door de Klant.
  4. 4. De huidige versie van de Voorwaarden is beschikbaar op www.dqapharma.nl. DQA behoudt het recht om de Voorwaarden te allen tijde aan te passen. DQA zal de Klant in kennis stellen van dergelijke aanpassingen door de aangepaste Voorwaarden naar de Klant te sturen, ze op de eerdergenoemde websites te plaatsen of anderszins. De aangepaste Voorwaarden treden in werking op de datum van de kennisgeving van deze aanpassingen. De aangepaste Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die tussen de Klant en DQA na de datum van een dergelijke kennisgeving.
  5. Alle elektronische communicatie tussen DQA en Klant zal effectief gelden als originelen en zal worden beschouwd als een “schrijven” tussen de partijen. Het systeem voor elektronische communicatie dat wordt gebruikt door DQA geldt als het enige bewijs voor de inhoud en de tijd van aflevering en ontvangst van dergelijke elektronische communicatie.
 2. OFFERTES, BESTELLINGEN EN BEVESTIGING
  1. Tenzij anders aangegeven door DQA, zijn offertes van DQA in enigerlei vorm niet bindend voor DQA en gelden deze slechts als een uitnodiging aan de Klant om een bestelling te plaatsen. Alle offertes van DQA zijn herroepbaar en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Bestellingen zijn niet bindend totdat ze schriftelijk zijn geaccepteerd door DQA (“Orderbevestiging”). DQA heeft het recht een bestelling te weigeren zonder opgaaf van redenen.
  2. Prijsoffertes die zijn gebaseerd op geschatte of verwachte hoeveelheden zijn onderhevig aan vermeerdering in het geval dat daadwerkelijk aangekochte hoeveelheden tijdens de aangewezen periode minder zijn dan de geschatte of verwachte hoeveelheden
  3. Elke levering geldt als aparte transactie en een niet-levering heeft geen gevolgen voor andere leveringen.
 3. PRIJZEN
  1. Prijzen en valuta voor de producten van DQA zijn zoals vastgelegd in de Orderbevestiging. Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen van DQA inclusief standaardverpakking, maar exclusief btw of andere vergelijkbare toepasselijke belastingen, heffingen, accijnzen of kosten in een jurisdictie die worden opgelegd met betrekking tot de Producten of de levering daarvan (“Belastingen”). De hoeveelheid Belastingen die worden geheven in verband met de verkoop van Producten aan Klant is voor rekening van Klant en zal worden toegevoegd aan iedere factuur of apart gefactureerd worden aan Klant door DQA. Als DQA een korting toekent, geldt deze korting alleen voor de levering die specifiek vermeld wordt in de Orderbevestiging.
  2. Tenzij de prijzen zijn aangegeven zoals vastgelegd door DQA in de Orderbevestiging, heeft DQA het recht om de prijs van de nog te leveren Producten te verhogen indien de kostprijsbepalende factoren onderhevig zijn aan een stijging. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot: grond- en hulpstoffen, energie, producten door DQA verkregen van derden, lonen, salarissen, bijdragen sociale zekerheid, kosten in rekening gebracht door de overheid, vrachtkosten en verzekeringspremies. DQA zal Klant in kennis stellen over een dergelijke verhoging, welke niet hoger zal zijn dan de stijging van de bepalende kostenfactoren.
 4. BETALING EN KLANTENKREDIET
  1. Tenzij anders aangegeven in de Orderbevestiging, vindt betaling plaats op basis van netto cash, te ontvangen door DQA binnen 30 (dertig) dagen na de datum van de factuur van DQA. Alle betalingen worden gedaan zonder aftrek op basis van enige Belastingen en vrij van verrekeningen of andere tegenvorderingen, behalve verrekening met niet betwiste en/of afdwingbare tegenvorderingen.
  2. Met betrekking tot betaling voor de Producten is tijd van essentieel belang. DQA kan, onverminderd andere rechten van DQA, rente berekenen over een achterstallige betaling à 12% (twaalf procent) per jaar, berekend vanaf de uiterste betalingsdatum op een dagelijkse basis tot alle openstaande bedragen volledig zijn voldaan. Alle kosten en uitgaven van DQA met betrekking tot de incasso van achterstallige betalingen (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocaatkosten, honoraria van deskundigen, proceskosten en andere juridische uitgaven) zijn voor rekening van de Klant.
  3. Elke betaling door de Klant zal ten eerste dienen om de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de opgebouwde rente te betalen en wordt daarna afgetrokken van de oudste openstaande vordering, ongeacht de wens van de Klant.
  4. Klachten met betrekking tot de factuur moeten binnen 21 (eenentwintig) dagen na de factuurdatum schriftelijk worden gemeld bij DQA. Daarna wordt de Klant geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
 5. LEVERING EN ACCEPTATIE
  1. Alle leveringen van Producten worden uitgevoerd volgens de INCOTERMS zoals vermeld op de Orderbevestiging. De betekenis van de INCOTERMS is gedefinieerd in de meest recente versie van INCOTERMS, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs, Frankrijk, ten tijde van de Orderbevestiging.
  2. Tenzij anders aangegeven in de Orderbevestiging zijn tijden of data voor levering door DQA schattingen en geen fatale termijnen. DQA heeft het recht om de Producten zoals vermeld in de Orderbevestiging in delen te leveren en om ze apart te factureren. Vertraging in de levering van Producten ontslaat de Klant niet van zijn verplichting om levering ervan te accepteren, tenzij van de Klant niet redelijkerwijs verwacht kan worden een dergelijke late levering te accepteren. De Klant zal verplicht zijn de Producten te accepteren en het tarief te betalen dat staat vermeld in de Orderbevestiging voor de hoeveelheid Producten die is geleverd door DQA.
 6. ANNULERING
  1. De foutieve niet-acceptatie of afwijzing van de Klant van Producten of annulering van de Bevestigde bestelling, geeft DQA het recht om, naast enige andere schade geleden door een dergelijke handeling, het volgende in te vorderen van Klant:
   (i) in het geval van Producten die niet redelijkerwijs weer kunnen worden verkocht door DQA aan een derde, de prijs van die Producten zoals aangegeven in de Orderbevestiging; of
   (ii) in het geval van Producten die weer verkocht kunnen worden door DQA, schadevergoeding gelijk aan 50% (vijftig procent) van de prijs van de Producten zoals aangegeven in de Orderbevestiging als een vooraf gefixeerde schadevergoeding, tenzij de Klant kan aantonen dat de daadwerkelijke schade die is geleden door DQA lager is dan 50% van de prijs of dat er helemaal geen schade is geleden.
 7. ONDERZOEK EN CONFORMITEIT AAN SPECIFICATIES
  1. Bij de bezorging en tijdens het hanteren, gebruiken, vermengen, aanpassen, opnemen, verwerken, transporteren, opslaan, importeren en (weder)verkopen van de Producten (het “Gebruik”) onderzoekt de Klant de Producten en bevestigt deze dat de geleverde Producten voldoen aan de afgesproken specificaties voor de Producten zoals vermeld in de Bevestigde order of, bij ontbreken van afgesproken specificaties, aan de meest recente specificaties die door DQA zijn gebruikt ten tijde van de levering van de Producten (de “Specificaties” en/of “Certificaat van Analyse”).
  2. Klachten over de Producten worden schriftelijk ingediend en dienen DQA te bereiken binnen 7 (zeven) dagen na de afleverdatum met betrekking tot een defect, wanprestatie of tekort dat duidelijk zou zijn na een redelijke inspectie bij aflevering, en 7 (zeven) dagen vanaf de datum waarop een andere claim (bijvoorbeeld verborgen gebreken) duidelijk hadden moeten zijn, maar in geen geval later dan. (i) 3 (drie) maanden na de afleverdatum van de Producten of (ii) het verstrijken van de houdbaarheid van de Producten, indien deze vroeger valt. Alle Gebruik van de Producten wordt beschouwd als een onvoorwaardelijke acceptatie van de Producten vanaf de afleverdatum en een vrijwaring van alle vorderingen met betrekking tot de Producten.
  3. Vaststelling of geleverde Producten al dan niet conform de Specificaties zijn, wordt alleen uitgevoerd door DQA dat de monsters zal laten analyseren door een onafhankelijk laboratorium of het laboratorium van de fabrikant van de producten en genomen uit de batches of de productieperiode waarin de Producten zijn geproduceerd volgens de analysemethoden die gebruikt worden door de fabrikant van het product. In het geval van onenigheid tussen de partijen over de kwaliteit van een batch of productieperiode van Producten geleverd door DQA aan de Klant, zal DQA zich wenden tot een onafhankelijk laboratorium dat redelijkerwijs acceptabel is voor de Klant en/of fabrikant van de Producten om te laten vaststellen of de betreffende batch of periode al dan niet aan de Specificaties voldoet. De resultaten van een dergelijke analyse zijn bindend voor de partijen en de bijbehorende kosten van het laboratorium zijn voor rekening van de partij die niet in het gelijk wordt gesteld.
  4. Defecten in onderdelen van de Producten geven de Klant niet het recht om de totale levering van de Producten te weigeren, tenzij van de Klant niet redelijkerwijs verwacht kan worden de levering van de overige niet-defecte delen van de Producten te accepteren. Klachten, indien die er zijn, ontslaan de Klant niet van zijn betalingsverplichting zoals beschreven in Artikel 4.
 8. OVERDRACHT VAN RISICO EN EIGENDOM
  1. Het risico van de Producten gaat over op Klant volgens de toepasselijke Incoterm (zie Artikel 5.1).
  2. Het eigendomsrecht van de Producten gaat niet over op de Klant en volledige juridische en economische eigenaarschap van de Producten blijft bij DQA tenzij en totdat DQA de volledige betaling voor de Producten heeft ontvangen, inclusief kosten zoals rente, toeslagen, kosten etc.
  3. In het geval van beëindiging op basis van Artikel 16, heeft DQA, onverminderd de andere rechten van DQA, recht op het eisen van onmiddellijke retournering van de Producten, of om de Producten terug te verkrijgen, waarvoor het zich kan beroepen op voorbehoud van eigendomsrecht
 9. BEPERKTE GARANTIE
  1. DQA geeft alleen garantie dat de Producten op de dag van levering voldoen aan de Specificaties. Indien en in zoverre de Producten een dergelijke garantie schenden, bepaald in overeenstemming met Artikel 7, kan DQA naar eigen inzicht en binnen een redelijke termijn de Producten kosteloos repareren of vervangen voor de Klant, of dergelijke Producten voor het bedrag van de oorspronkelijke factuurprijs te crediteren. Derhalve zal de verplichting van DQA beperkt zijn tot slechts het repareren of vervangen van de Producten of creditering van de Producten.
  2. De verplichting van DQA om te repareren, te vervangen of te crediteren is op voorwaarde dat DQA tijdig kennisgeving ontvangt over beweerde niet-conformiteit van Producten, en indien van toepassing, de retournering van de Producten in overeenstemming met Artikel 7.
  3. De bovenstaande garantie is exclusief en in plaats van alle andere garanties, vertegenwoordigingen of voorwaarden, uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk, contractueel of anderszins, waaronder, maar niet beperkt tot garantie van verhandelbaarheid, gepastheid of geschiktheid voor een doel, of afwezigheid van schending van een claim met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht dat van toepassing is op de Producten.
 10. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
  1. De aansprakelijkheid van DQA voor alle claims die ontstaan uit of verband houden met de Producten en het Gebruik daarvan zijn per geval beperkt tot directe schade van de Klant en zullen in geen geval hoger zijn dan de verkoopwaarde van de defectieve batch van het betreffende Product dat aan de Klant is geleverd.
  2. DQA zal in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden door de Klant of een andere persoon voor enigerlei soort van speciale, incidentele, indirecte, gevolg- of punitieve schade of verlies, kosten of uitgaven, inclusief, maar niet beperkt tot schade gebaseerd op verlies aan goodwill, verloren omzet of winst, vertraagde levering, werkonderbreking, productiefout, aantasting van andere goederen of gebaseerd op een andere oorzaak en al dan niet ontstaand of verband houdend met een overtreding van de garantie, contractbreuk, misleiding, nalatigheid of anderszins.
 11. OVERMACHT
  1. Geen van de partijen zal op enige wijze aansprakelijk zijn voor schade, verlies, kosten of uitgaven die ontstaan uit of in verband met vertraging, restrictie, verstoring of het niet voldoen aan een verplichting naar de andere partij veroorzaakt door omstandigheden waarover de partij redelijkerwijs geen controle heeft, waaronder, maar niet beperkt tot natuurrampen, wet- en regelgeving, bestuursmaatregelen, gerechtelijke bevelen of bepalingen, aardbeving, overstroming, brand, explosie, oorlog, terrorisme, rellen, sabotage, ongeluk, epidemie, staking, uitsluiting, werkvertraging, arbeidsonlusten, problemen met het verkrijgen van de benodigde arbeid en grondstoffen, gebrek aan of falen van vervoer, storing van fabriek of essentiële machines, noodreparaties of onderhoud, storing of tekort aan nutsvoorzieningen, vertraging van levering van of defecten aan goederen geleverd door leveranciers (‘Overmacht’).
  2. Wanneer een geval van Overmacht zich voordoet, zal de partij die daaronder lijdt de andere partij per omgaande informeren middels schriftelijke kennisgeving daarvan waarbij de oorzaak van de gebeurtenis wordt beschreven en hoe deze effect zal hebben op het uitvoeren van zijn verplichtingen onder de Bevestigde order. In het geval van een vertraging wordt de leveringsverplichting opgeschort voor een periode die gelijk is aan de tijd die is verloren door Overmacht. Als de Overmachtssituatie echter voortduurt of verwacht wordt dat deze zal voortduren voor een periode die langer is dan 60 (zestig) dagen na de afgesproken leverdatum, heeft elke Partij het recht om het getroffen deel van de Bevestigde Bestelling te annuleren zonder aansprakelijkheid naar de andere Partij.
 12. WIJZIGINGEN EN INFORMATIE; VRIJWARING
  1. Tenzij is overeengekomen dat de Specificaties gelden voor een bepaalde periode of tijd of hoeveelheid Producten, behoudt DQA het recht om materialen gebruikt in de productie en/of fabricatie van Producten van tijd tot tijd te vervangen zonder kennisgeving. Klant erkent dat de gegevens in de catalogi, productinformatiebladen en andere beschrijvende publicaties verspreid of gepubliceerd op zijn websites kunnen wijzigen van tijd tot tijd zonder kennisgeving.
  2. De Klant maakt gebruik van en is alleen afhankelijk van zijn eigen deskundigheid, knowhow en beoordelingsvermogen met betrekking tot de Producten en het Gebruik door de Klant van de Producten. Advies dat wordt geboden door DQA geeft geen aanleiding tot aanvullende verplichtingen. Klant vrijwaart en exonereert DQA van en tegen alle schade, verlies, kosten, uitgaven, vorderingen, eisen en aansprakelijkheid (inclusief, maar niet beperkt tot productaansprakelijkheid) die ontstaan uit of in verband met de Producten en het Gebruik door de Klant van de Producten.
 13. NALEVING VAN WETTEN EN NORMEN
  1. Klant erkent dat het Gebruik van de Producten onderhevig kan zijn aan de vereisten of beperkingen van wetten, statutaire verordeningen, regelgeving, code of norm (“Wetten en normen”). Klant is exclusief verantwoordelijk voor
   (i) de naleving van alle Wetten en normen die horen bij het bedoelde Gebruik van de Producten; en
   (ii) het verkrijgen van alle vereiste goedkeuringen, vergunningen of vrijgaven van dergelijk Gebruik.
 14. ONAFHANKELIJKE CONTRACTANTEN
  1. DQA en Klant zijn onafhankelijke contractanten en de relatie die hierdoor ontstaat, wordt niet beschouwd als een gezagsverhouding tussen partijen.
 15. NIET-OVERDRAAGBAARHEID EN VERANDERING VAN ZEGGENSCHAP
   1. Geen van de partijen mag de rechten of verplichtingen onder de Bevestigde order overdragen zonder schriftelijke toestemming vooraf van de andere partij, behalve dat elke partij dergelijke rechten en plichten mag overdragen op zijn aangesloten ondernemingen of een derde partij die alle of een aanzienlijk deel van zijn bezittingen of bedrijf overneemt met betrekking tot de Producten.

  DQA zal het recht hebben om de Bevestigde order met onmiddellijke ingang te beëindigen als er op enig moment tijdens de periode van de Bevestigde order een persoon of een groep personen, die niet verbonden zijn aan de personen die op de datum van de Bevestigde order geen zeggenschap hebben over de Klant, zeggenschap krijgen, middels eigenaarschap of effecten waaraan stemrecht is verbonden of op andere wijze, over de Klant Klant moet DQA binnen 10 (tien) dagen in kennis stellen van een dergelijke overname. DQA mag zijn recht uitoefenen om de Bevestigde order te beëindigen door de Klant schriftelijk op de hoogte te stellen van die uitoefening binnen 10 (tien) dagen na ontvangst van een dergelijke kennisgeving.

 • OPSCHORTING EN BEËINDIGING
  1. Als de Klant een wanprestatie levert wat betreft zijn verplichtingen aan DQA en DQA onvoldoende zekerheid biedt over de prestatie van de Klant voor de datum van de geplande levering; of als de Klant insolvent wordt of niet in staat is zijn oplopende schulden te betalen of in liquidatie gaat (om een andere reden dan voor reconstructie of fusie) of een faillissementsprocedure wordt gestart door of tegen de Klant of als een trustee of curator of bewindvoerder wordt aangewezen voor alle of een aanzienlijk deel van de bezittingen van de Klant of als de Klant een akte van overeenkomst aangaat of een cessie doet ten gunste van zijn schuldeisers, dan kan DQA door middel van een schriftelijke kennisgeving onverwijld en onverminderd eventuele andere rechten:
   (i) teruggave eisen van en geleverde Producten terugnemen die niet zijn betaald en alle kosten met betrekking tot het terugnemen van de Producten zijn voor rekening van de Klant; en/of
   (ii) zijn uitvoering opschorten of de Bevestigde order voor nog te leveren Producten beëindigen, tenzij de Klant een dergelijke betaling voor Producten vooraf contant doet of voldoende zekerheid biedt voor een dergelijke betaling voor Producten aan DQA. In een dergelijk geval van Artikel 16.1 worden alle openstaande vorderingen van DQA onmiddellijk opeisbaar met betrekking tot de aan de Klant geleverde Producten die niet door DQA zijn teruggenomen
 • VERKLARING VAN AFSTAND
  1. Het nalaten van DQA om op enig moment een bepaling uit de Voorwaarden af te dwingen, zal niet worden opgevat als afstand doen van het recht van DQA om te handelen of om een dergelijke voorwaarde af te dwingen en de rechten van DQA worden niet beïnvloed door enige vertraging, het nalaten of niet afdwingen van een dergelijke bepaling. Geen verklaring van afstand door DQA of enige schending van de verplichtingen van de Klant kan worden opgevat als een verklaring van afstand van enige eerdere of daaropvolgende schending.
 • SCHEIDBAARHEID EN CONVERSIE
  1. In het geval dat een bepaling uit de Voorwaarden als ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard, heeft dat op geen enkele wijze invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen tussen de partijen, en wordt deze van de andere gescheiden. De betreffende bepalingen die als ongeldig of niet afdwingbaar worden beschouwd, worden opnieuw opgesteld om te voldoen aan de juridische en economische intentie van de oorspronkelijke bepalingen in de maximale mate die is toegestaan door de wet.
 • VERJARING
  1. Tenzij hieronder anders vermeld, zal de Klant geen actie ondernemen tenzij de Klant DQA eerst schriftelijk op de hoogte stelt van een claim die zou bestaan tegen DQA binnen 30 (dertig) dagen nadat de geclaimde gebeurtenis voor het eerst bekend was bij de Klant en een actie wordt aangevangen door de Klant binnen 12 (twaalf) maanden na een dergelijke kennisgeving.
 • TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTBANK
  1. De rechten en plichten van de partijen die ontstaan uit of in verband met de Bevestigde bestelling en/of de Voorwaarden worden beheerst, uitgelegd en gehandhaafd volgens de Nederlandse wetgeving, zonder rekening te houden met de conflicten van wettelijke bepalingen daaruit. Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 11 april 1980 (CISG) is niet van toepassing. De partijen komen overeen dat alle zaken, acties of processen die door een partij kunnen worden aangespannen, uitsluitend voor de bevoegde rechtbank van Middelburg worden gebracht, zonder beperking van enig recht van beroep en onverminderd het recht van DQA om de zaak voor te leggen aan een andere bevoegde rechtbank.
 • VOORTBESTAAN VAN RECHTEN
  1. De rechten en plichten van de partijen zijn bindend voor en komen ten goede aan de partijen en hun respectievelijke opvolgers, toegestane rechtverkrijgenden, bestuurders, functionarissen, werknemers, agenten en wettelijke vertegenwoordigers. Beëindiging van de rechten en plichten van een of meer van de partijen, ongeacht de reden, zal geen effect hebben op de bepalingen van de Voorwaarden waarvan de bedoeling is dat ze van kracht blijven na een dergelijke beëindiging.
 • KOPPEN
   De koppen in de Voorwaarden zijn toegevoegd om raadplegen gemakkelijker maken en hebben geen invloed op de constructie of interpretatie van de voorwaarden.
 • INTELLECTUEEL EIGENDOM
  1. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan uit of in verband met de Producten zijn het exclusieve eigendom van DQA. DQA heeft niet het mogelijke bestaan van intellectuele eigendomsrechten van derden geverifieerd waar mogelijk inbreuk op wordt gemaakt als gevolg van de verkoop en/of levering van de Producten en DQA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade wat dat betreft. De verkoop van Producten geeft niet, impliciet of anderszins, een licentie onder enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de samenstellingen en/of toepassingen van de Producten en de Klant neemt expliciet al het risico van inbreuk op intellectueel eigendom op zich door het Gebruik van de Producten, zij het op zich of in combinatie met andere materialen of in een verwerkingsactiviteit.
 • TAAL
  1. De originele versie van de Voorwaarden is opgesteld in de Engelse taal. . Bij eventuele tegenstrijdigheden of afwijkingen tussen de Engelse versie en een vertaling ervan, prevaleert de Engelse versie. Versie: 2020/01